Què necessites trobar?

INSCRIPCIONS OBERTES AL CENS D’ARTISTES DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

Publicado el 17 de Diciembre de 2020


En el marc de la declaració de la cultura com a bé essencial, el Departament de Cultura crea el Cens d’artistes de Catalunya que ha de servir per donar resposta a les necessitats dels professionals del sector, i definir noves polítiques públiques de l’àmbit cultural.

El Cens d’artistes de Catalunya constitueix un primer instrument de treball per conèixer millor els artistes i creadors del país. La recollida de les dades ens permetrà, posteriorment, emprendre un treball exhaustiu de diagnosi del sector i d’avaluació de les mancances que pateix. Amb aquesta informació, es podran definir estratègies i directrius per planificar accions concretes que millorin les condicions professionals dels artistes i treballadors de la cultura.

La inscripció té caràcter voluntari i no comporta efectes jurídics. S’hi poden inscriure les persones físiques que siguin artistes professionals de qualsevol àmbit del sector cultural que compleixin certs requisits.

REQUISITS:

a) Tenir la condició d’artista. Als efectes d’aquest Cens, es considera “artista” tota persona que crea o que participa per la seva interpretació, realització o execució en la creació o la recreació d’una obra artística, que considera aquesta creació-participació un element essencial de la seva vida, que contribueix així a desenvolupar l’art i la cultura, i que és reconeguda o demana ser reconeguda com a artista, hagi entrat o no en una relació de treball o en una altra forma d’associació.

b) Tenir la residència habitual a Catalunya.

c) Desenvolupar l’activitat artística directament i per compte propi, o mitjançant una societat en la seva condició de soci, comuner, partícip, associat o similar, o com a assalariat en virtut d’un contracte laboral, i amb independència que l’activitat es desenvolupi de manera intermitent, periòdica o no regular, a temps complet o parcial, per temporades o de manera continuada.

d) Tenir experiència professional mínima d’un any en el sector cultural corresponent. L’experiència professional mínima es considera acreditada sempre que l’artista estigui donat d’alta a l’associació professional i/o sindicat propi reconeguts pel CoNCA. En el cas que no existeixi cap associació professional i/o sindicat o que l’artista hagi optat voluntàriament per no donar-se d’alta en cap d’elles, serà requisit imprescindible acreditar els mateixos requisits que l’associació i/o sindicat afí a la seva activitat artística exigeixi en els seus estatuts i, en defecte d’això, aquells que el CoNCA, i de forma objectiva, estableixi per a cada activitat o manifestació artística de la qual es tracti.

e) Tenir la voluntat de seguir desenvolupant l’activitat amb caràcter permanent i habitual.

f) Tenir ingressos procedents de l’activitat artística en els percentatges mínims següents: del 15% dels ingressos totals obtinguts els darrers tres anys, en el cas de creadors i creadores, o del 15% dels ingressos totals obtinguts el darrer any, en el cas de la resta d’artistes, sempre que en tots dos casos no siguin inferiors al 15% del salari mínim interprofessional.

Excepcionalment, poden sol·licitar la inscripció en el Cens aquelles persones físiques residents a Catalunya que, tot i que no compleixin algun dels requisits anteriors, gaudeixin d’un reconeixement social indiscutible com a artistes, per la seva trajectòria professional o aportació a la creació artística.


ACCÉS AL TRÀMIT

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CENS