Què necessites trobar?

S’APROVEN NOVES MESURES RECOLLIDES A L’ESTATUT DE L’ARTISTA

Publicado el 26 de Enero de 2023

Aquest 25 de gener de 2023, s’ha publicat al BOE el Reial decret 31/2023 de 24 de gener, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per donar compliment a les mesures contingudes en l'Estatut de l'Artista en matèria de retencions.

Així, des del dia 26 de gener de 2023 són d’aplicació aquestes dues noves mesures en matèria de fiscalitat.


1. REDUCCIÓ DE LA RETENCIÓ D’IRPF EN NÒMINES A UN MÍNIM DEL 2% PER A PERSONES TREBALLADORES CONTRACTADES PER COMPTE D’ALTRI EN RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, ESPECIALITAT ARTISTES

En altes laborals en el Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes, el mínim de retenció que es podrà aplicar a una nòmina en concepte d’ingrés a compte de la Declaració de la Renda serà del 2%.

Que la retenció mínima sigui d’un 2% no vol dir que hagin de retenir aquesta quantitat (!).

En cas que tinguis uns ingressos elevats, pots demanar una retenció més alta en les teves nòmines.


2. REDUCCIÓ DE LA RETENCIÓ D’IRPF EN FACTURES A UN MÍNIM DEL 7% PER A PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE PROPI EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORES AUTÒNOMES (RETA)

La retenció d’IRPF aplicable a les factures podrà ser d’un 7% per una persona treballadora autònoma i quan es compleixin els següents requisits:

• Estar d’alta en un dels següents epígrafs:

SECCIÓ SEGONA. ACTIVITATS PROFESSIONALS
Grup 851. Representants tècnics de l’espectacle.
Grup 852. Agents de col·locació d’artistes
Grup 854. Experts en organització de congressos, assembles i similars.
Grup 855. Agents i corredors d’apostes als espectacles.

SECCIÓ TERCERA. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Agrupació 01. Activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ.
Agrupació 02. Activitats relacionades amb el ball.
Agrupació 03. Activitats relacionades amb la música.
Agrupació 05. Activitats relacionades amb espectacles taurins.

També pots aplicar la retenció del 7% quan la contraprestació de la teva activitat professional derivi d’una prestació de serveis que per la seva naturalesa, si es realitzés per compte d’altri –alta laboral-, quedaria inclosa dintre del Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes.

• El volum dels rendiments íntegres (ingressos) del conjunt d’aquestes activitats, corresponents a l’exercici immediatament anterior, sigui inferior a 15.000 €

• Aquests ingressos han de representar més del 75% de la suma de rendiments íntegres d’activitats econòmiques obtinguts en l’esmentat exercici.

• Per a l’aplicació de la retenció del 7%, s’haurà de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència de les esmentades circumstàncies. El pagador quedarà obligat a conservar la comunicació degudament signada.


Per últim, remarcar que entenem que aquesta norma és d’aplicació tant per a persones artistes, com per a treballadores tècniques i auxiliars directament vinculades a una producció artística i que no formen part de l’estructura permanent de l’empresa.

Entrada en vigor de les dues mesures: 26 de gener de 2023.