Què necessites trobar?

S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DEL TNC

Publicado el 13 de Enero de 2020


El Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya, SA obre una convocatòria pública per proveir el càrrec per a la Direcció artística.

Aquesta convocatòria té per finalitat la selecció de la persona que ocuparà la Direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya durant 6 temporades:

- Des de l’1 de setembre del 2020, aquesta persona serà contractada com a programador/a de la temporada 2021/2022.

- A partir de l’1 de setembre del 2021 i fins que finalitzi la temporada 2026/2027, el contracte serà com a director/a artístic/a del Teatre Nacional de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de gener a les 12:00h.

Totes les persones interessades poden consultar aquí les BASES DE LA CONVOCATÒRIA.


PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció constarà de quatre fases:

- En una primera fase d’avaluació, les sol·licituds presentades seran analitzades per la Comissió de Valoració, constituïda a aquest efecte i formada per persones representatives de la cultura i de les arts escèniques, la qual seleccionarà entre les vuit i les deu persones més ben valorades.

- Les candidatures seleccionades passaran a una segona fase eliminatòria d’avaluació de competències directives.

- Les persones més ben puntuades per a la posició (un màxim de cinc candidatures) passaran a la tercera fase, que inclourà la presentació d’una proposta de projecte artístic i d’una proposta de programació d’una temporada i la defensa corresponent davant la Comissió.

- La quarta fase consisteix en una valoració dels mèrits de les persones candidates.

La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en les proves de competències directives, en l’avaluació del projecte artístic i de la proposta de programació d’una temporada i en la valoració dels mèrits. La Comissió de Valoració elevarà la seva proposta al Consell d’Administració, que serà l’encarregat de fer el nomenament.