Què necessites trobar?

SUBVENCIONS 2019 A LA PRODUCCIÓ DE NOUS MUNTATGES TEATRALS DE SALA I DE CARRER DE CARÀCTER PROFESSIONAL

Publicado el 23 de Abril de 2019


Termini per sol·licitar l’ajut: del 24 d'abril al 14 de maig de 2019, ambdós inclosos.


Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per nous muntatges els que s'estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d'aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

MÉS INFORMACIÓL’Àrea de les Arts Escèniques de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) organitza un TALLER adreçat a tots els professionals, gestors i tècnics del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ), per donar a conèixer aquesta línia de subvenció, entre altres línies d'arts escèniques, i treballar determinades problemàtiques detectades en el moment de sol·licitar i justificar les subvencions gestionades des d'aquesta Àrea.