Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ DE NOUS MUNTATGES TEATRALS DE SALA I DE CARRER DE CARÀCTER PROFESSIONAL

Publicado el 20 de Febrero de 2020


S'entén per nous muntatges els que s'estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d'aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

El termini per sol·licitar la subvenció finalitza el 12 de març de 2020.

Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

No hi poden optar les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

MÉS INFORMACIÓ