Què necessites trobar?

SUBVENCIONS PER AL SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DE PREMIS I CONCURSOS QUE CONTRIBUEIXIN AL DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS PER A LA CULTURA

Publicado el 11 de Abril de 2019

Termini de sol·licitud: fins al 30 d'abril


Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.


S'exclouen:

a) Els premis i concursos l'organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.

b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.

c) Els premis i concursos que s'efectuïn per encàrrec d'una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

d) Els premis i concursos que es desenvolupin exclusivament de forma no presencial.

e) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments del Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 i els equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.


Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:

a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.

b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.


No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els col•legis professionals i els consorcis.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.


MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD