Què necessites trobar?

ALTRES MESURES APLICABLES A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DESTINADES A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19

Publicado el 24 de Marzo de 2020

Per als professionals autònoms, a part de poder SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITATS, el govern ha previst una sèrie de mesures per pal·liar els efectes del Covid-19. A continuació les detallarem totes:


AJORNAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS ESTATALS

Es permet ajornar el pagament fins a un màxim de 30.000 € en concepte de deutes tributaris estatals que estiguin en període voluntari de pagament des del passat 13 de març fins al proper 20 de maig de 2.020.

Requisits:

• La persona deutora ha de ser una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros per l’any 2019.


Les condicions de l’ajornament són les següents:

• El termini serà de sis mesos.

• Durant els tres primers mesos d’ajornament no meritaran interessos de demora.


MORATÒRIA EN ELS TERMINIS D’AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE TOTS ELS TRIBUTS PROPIS I CEDITS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern estatal el passat 14 de març.


LÍNIA D’AJUTS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES ECONÒMICAMENT PEL CORONAVIRUS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes.

Qui pot sol·licitar l’ajut:

• Persones treballadores autònomes, persona física, inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).


No està adreçat a les persones treballadores autònomes sòcies de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini. És a dir, les persones beneficiàries de l’ajut es seleccionaran sobre la base d’una comparació entre les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris valoratius que s’hagin fixat en les bases de l’ajut.

Requisits per sol·licitar l’ajut:

• Estar donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).

• Tenir domicili fiscal a Catalunya.

• Figurar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT en una de les activitats de les quals les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament.

Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en l’activitat econòmica. L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

• No disposar d’altre fonts alternatives d’ingressos.


Inici del termini per demanar l’ajut:

• L’ajut es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020.


Quantia i forma de pagament de l’ajut:

• L’ajut pot arribar a ser d’un màxim de 2.000 €.

• La quantia de l’ajut es decidirà d’acord amb la documentació que la persona treballadora autònoma enviï acreditant les pèrdues econòmiques que hagi patit. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

• L’ajut es materialitzarà en un únic pagament.


Incompatibilitats a l’hora de sol·licitar l’ajut:

• La percepció de l’ajut serà incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.


Com sol·licitar l’ajut:

• L’ajut es sol·licita telemàticament. L’enllaç encara no està activat.

• Tot i que no s’ha determinat la documentació concreta que es demanarà, sí que queda clar que s’haurà de presentar la documentació que acrediti les pèrdues econòmiques sofertes.