Què necessites trobar?

COM SOL· LICITAR L’ATUR MENTRE ES MANTINGUI L’ESTAT D’ALARMA

Publicado el 20 de Marzo de 2020

*Atenent a l’excepcionalitat de la situació, és possible que el procediment sigui susceptible de modificacions.


1.Demanar cita prèvia telefònicament o online:

CITA PREVIA ON LINE: Atenció des de les oficines de prestacions sol·licitant la Cita Prèvia del SEPE a
- https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
- http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica/tel-citaprevia.html

Si no és possible demanar la cita prèvia, s’ha d’emplenar i enviar la següent sol·licitud:
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

2. Un cop es demani cita prèvia o s’empleni i enviï el formulari de sol·licitud, el SEPE es posarà en contacte amb vosaltres, en cap cas s’ha d’anar a l’Oficina del SEPE.

Documents a presentar:

• Qualsevol document bancari en el que figuri el vostre número de compte en el que voleu cobrar l’atur.

• En cas de tenir fills o filles, el llibre de família o document equivalent. Si estan en acolliment, resolució judicial o administrativa amb la data d’efectes d’acolliment. En cas que s'escaigui, el document de discapacitat de fills o filles majors de 26 anys.

• Sentència i/o conveni regulador en cas de separació o divorci.

• En cas de fills i filles a l’estranger, identificació i acreditació de la seva situació laboral mitjançant certificat administratiu legalitzat o formularis U006/E302 en cas de residir a l’Espai Econòmic Europeu.

• Acreditació de la situació legal de desocupació: El SEPE estableix que no es requereix aportar documentació addicional en els següents casos: Artistes donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes. Per tant, no has de presentar documentació addicional tot i que sí és necessari que:

En el supòsit que demanis la prestació d’atur: sol·licitis a les empreses, amb les quals hagis treballat els últims dos mesos, l’enviament del certificat d’empresa tan aviat com puguin al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo).

En el supòsit que hagis suspès la prestació d’atur ja concedida i vulguis reactivar-la: sol·licitis a l’última empresa amb la qual hagis treballat l’enviament del certificat d’empresa tan ràpidament com es pugui al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo).


Càlcul de la base reguladora:

La base reguladora per calcular l’atur és el resultat de la mitjana de les bases de cotització per atur dels últims 180 dies treballats precedents a la situació legal d’atur o al moment en que va finalitzar l’obligació de cotitzar.

• Del dia 1 al 180 es percebrà el 70 % de la base reguladora.

• A partir del dia 181 es percebrà el 50 % de la base reguladora.

IMPORTANT: Mentre estigui decretat l’estat d’alarma SE SUSPÈN EL TERMINI DE 15 DIES PER SOL·LICITAR L’ATUR. Encara que hagin transcorregut 15 dies des de la finalització del contracte laboral o acomiadament, NO ES PERDRAN DIES DE PRESTACIÓ D’ATUR.

DURANT AQUEST PERÍODE, NO TENS QUE ANAR A L’OFICINA PER RENOVAR LA TEVA DEMANDA: LA DEMANDA ES MANTINDRÀ EN ALTA AUTOMÀTICAMENT.

Es flexibilitzaran tots els tràmits que impliquin mobilitat de les persones, per no perjudicar als i les ciutadanes davant el tancament al públic de les Oficines.