Què necessites trobar?

COM SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITATS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AFECTADES PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

Publicado el 24 de Marzo de 2020

Les persones treballadores autònomes que hagin vist afectada la seva activitat arran de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 poden sol·licitar la PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT.

Qui pot sol·licitar la prestació extraordinària:

• Els i les persones treballadores per compte propi donades d’alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA).

• Les persones treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament com a treballadores per compte propi en el Règim Especial que correspongui.


Requisits per sol·licitar la prestació extraordinària:

• Estar donat/da d’alta al RETA a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

L’activitat que es realitza s’hagi vist directament suspesa en virtut del previst al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

Per tant, entenem que els i les artistes i els i les docents donades d’alta al RETA poden accedir a la prestació extraordinària.

En el supòsit que l’activitat no s’hagi vist directament suspesa, és necessari acreditar la reducció de la facturació en un 75 % com a mínim, en relació amb la facturació efectuada al semestre anterior.

• Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social. No obstant, si a la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, no es complís amb aquest requisit, es podran ingressar les quotes degudes en el termini improrrogable de trenta dies naturals a comptar des de la data de la suspensió de l’activitat.


Vigència de la prestació:

• La prestació es percebrà des del dia 14 de març fins a l’últim dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma.


Quantia de la prestació:

• Es percebrà el 70 % de la base reguladora.

Com es calcula la base? Serà la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal del cessament.

Quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització: La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 % de la base mínima de cotització del RETA. La base de cotització mínima per l’any 2020 és de 944,40 €/mes, per tant, la prestació extraordinària serà de 661,08 €.

• Així mateix, la persona treballadora autònoma queda exonerada d’abonar les cotitzacions.


Incompatibilitats a l’hora de sol·licitar la prestació:

• La percepció serà incompatible amb la percepció de qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.


Com sol·licitar la prestació:

• Les Mútues col·laboradores són les encarregades de gestionar l’esmentada prestació.

• Per sol·licitar-la és necessari que us poseu en contacte amb la vostra Mútua col·laboradora i us explicaran com tramitar la prestació. Quasi totes les Mútues han penjat a les seves pàgines web la informació necessària per tramitar la prestació

• Per tramitar la prestació no és necessari donar-se de baixa de l’activitat. De la mateixa manera, els i les administradores de les empreses tampoc hauran de cessar del seu càrrec.


Especialitats de la prestació extraordinària:

• El temps que les persones treballadores autònomes percebin l’esmentada prestació extraordinària s’entendrà com a cotitzat. Per tant, no es gastaran dies per accedir a una futura prestació.

• Per tramitar la prestació extraordinària no és necessari cotitzar per la cobertura per cessament d’activitat.

• Els i les beneficiàries de la tarifa plana o la bonificació podran sol·licitar la prestació sense perdre l’esmentada bonificació, la qual es mantindrà un cop finalitzi l’estat d’alarma.


Veure
ALTRES MESURES APLICABLES A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DESTINADES A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19