Què necessites trobar?

COM TRIBUTEN ELS AJUTS I SUBVENCIONS A LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ ANUAL DE L’IMPOST DE LA RENDA DE PERSONES FÍSIQUES

Publicado el 13 de Abril de 2021

La campanya de la declaració anual de l’Impost de la Renda de Persones Físiques (en endavant, declaració anual de la Renda) per l’exercici 2020 es va iniciar el passat 7 d’abril i finalitza el proper 30 de juny de 2021.

En aquest document es realitza un recull per saber com s’han de tributar les quanties percebudes en concepte de prestacions, ajuts i subvencions rebudes des de les diferents Administracions i entitats públiques amb la finalitat de fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

D’altra banda, per preparar aquest document s’ha analitzat la normativa vigent i s’ha sol·licitat informació a l’AEAT.

El present document es divideix en: beneficiàries de l’ajut (persona física o jurídica) i dintre d’aquesta primera classificació, segons el tipus d’ajuts percebuts.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l'àrea júridica de l’AADPC.

 BENEFICIÀRIES DE L’AJUT: PERSONA FÍSICA

(Tant treballadores per compte d'altri com treballadores autònomes)


o PRESTACIONS I SUBSIDIS D’ATUR ORDINARIS I PRESTACIONS I SUBSIDIS D’ATUR EXTRAORDINARIS PER CAUSA DE LA COVID -19 ESTATALS
(prestació d’atur per artistes, prestació per finalització de la contractació temporal, prestacions per ERTO...)


Les prestacions i subsidis cobrats han de constar en el document de dades fiscals que les persones contribuents es poden descarregar cada any durant el període de presentació de la declaració anual de la Renda de l’exercici (any natural) anterior.

Les dades fiscals és el document en el qual consten les quantitats percebudes durant l’exercici anterior i de les que l’Agència Estatal d‘Administració Tributària (AEAT) té coneixement.

Remarcar que si s’ha cobrat una quantitat durant l’any anterior, però no consta en les dades fiscals, excepte en el supòsit que aquesta quantitat tingui la consideració de renda exempta, igualment és obligatori declarar-la a la declaració anual de la Renda.


En cas que hagi percebut una prestació o subsidi en una quantitat superior a la que corresponia, quina quantitat s’ha de declarar?

Hi ha dos supòsits bàsics:

a) Durant l’any 2020 s’han regularitzat les quantitats. En aquest cas, l’import correcte hauria d’aparèixer reflectit en les dades fiscals i la declaració anual de la Renda es podria efectuar amb normalitat.

b) Durant l’any 2020 no s’han retornat les quantitats percebudes en excés. En aquest cas cal distingir dues alternatives:

- Que el SEPE ja hagi iniciat procediment de regularització. En aquest cas, el SEPE comunica aquest procediment a l’AEAT i en les dades fiscals haurien de constar els dos imports: l'inicialment abonat pel SEPE i el de la devolució pendent de realitzar per la persona contribuent al SEPE. Si s’està d'acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, es podrà traslladar aquesta informació a Renda web (el programa pel qual es presenta telemàticament la declaració anual de la Renda) i es presentarà la declaració normalment, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors. En tot cas, el contingut de la casella és modificable per la persona contribuent si no està d'acord amb l’import.

- Que el SEPE no hagi iniciat procediment de regularització. En aquest altre supòsit, si el SEPE ha comunicat a l’AEAT que ha detectat quanties indegudament percebudes, l'AEAT informarà la persona contribuent, en les dades fiscals, que hi ha una quantitat pendent de devolució al SEPE, però no podrà concretar la seva quantia al no conèixer-la. En aquest cas, o bé, s’haurà de declarar tota la quantitat i més endavant, procedir a la rectificació de la mateixa; o bé, en cas de tenir coneixement de quina és la quantia que s’hagués hagut de cobrar, es podrà declarar aquesta última.

En aquests dos supòsits, l’AEAT procedirà a realitzar les comprovacions posteriors pertinents.


En quin concepte s’ha de declarar la quantia percebuda?

Les prestacions i subsidis d’atur (tant ordinàries, com extraordinàries per causa de la COVID-19) es declaren com a rendiment del treball, és a dir, com un rendiment derivat d’una prestació de serveis laborals.


Si la prestació s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, en quin exercici s’ha de declarar la quantia percebuda?

Es segueix el criteri de meritació, per tant, la quantia percebuda s’haurà de declarar a l’exercici 2020.


Si s’ha percebut una prestació o subsidi, quin és el límit a partir del qual s’està obligat/da a presentar la declaració anual de la Renda?

En cas d’haver cobrat rendiments del treball i una prestació o subsidi, l’AEAT entén que s’han percebut rendiments del treball de dos pagadors.

Renta obtingudaLímitsAltres condicions
Rendiments del treball22.000 €   

Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).

Prestacions passives de dos o més pagadors
les retencions de les quals hagin estat determinades
per l'Agència Tributària.

Rendiments del treball14.000 €   

Més d'un pagador (2n i restants > 1.500 euros anuals).

Pensions compensatòries del cònjuge o
anualitats per aliments no exemptes.

Pagador dels rendiments no obligat a retenir.

Rendiments subjectes a tipus fix de retenció

 

o INGRÉS MÍNIM VITAL.


L’Ingrés Mínim Vital està exempt de tributar fins a un import anual conjunt que no superi 1,5 vegades l'IPREM, és a dir 11.279,39 euros.

És important remarcar que en cas d’haver percebut l’Ingrés Mínim Vital és obligatori presentar la declaració anual de la Renda sigui quina sigui la quantia percebuda en concepte de rendiments del treball durant l’exercici 2020, tot i que si la quantia percebuda és inferior a 11.279,39 euros, aquesta serà exempta i no s’haurà d’incloure a la declaració anual de la Renda.


o LES PERSONES CONTRIBUENTS AFECTADES PER UN ERTO DURANT EL 2020 PODRAN FRACCIONAR LA QUANTIA A ABONAR EN LA DECLARACIÓ ANUAL DE LA RENDA EN SIS PAGAMENTS.


Les persones contribuents afectades per un ERTO durant l’any 2020 podran fraccionar en sis pagaments l'import a ingressar que resulti de la presentació de la declaració anual de la Renda, amb venciments periòdics en el dia 20 de cada mes, sent el primer pagament el 20 de juliol de 2021. L'últim pagament s’efectuaria al desembre de 2021.


o PRESTACIÓ ORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT I PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DIRIGIDA A LES PERSONES DONADES D’ALTA AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA).


Les persones autònomes que hagin rebut la prestació per cessament d'activitat, també anomenat 'atur de l'autònom', o la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada per causa de la COVID-19 hauran de declarar les quantitats percebudes a la declaració anual de la Renda.


En quin concepte es declara la quantia percebuda?

Encara que sigui una prestació que deriva del cessament de l’activitat com a autònoma, aquesta prestació no es declara com a activitat econòmica, sinó que es declara com a rendiment del treball.


Si la prestació s’ha concedit l’any 2020 i percebo la quantia a l’any 2021, en quin exercici he de declarar la quantia percebuda?

Es segueix el criteri de meritació, per tant, la quantia percebuda es declararà a la declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2020, és a dir, a l’exercici que correspon a l’any que es va concedir la prestació.


o AJUTS VEHICULATS PER LA GENERALITAT DESTINATS ALS TREBALLADORS/ES DE LA CULTURA
(ajut puntual de 750 € i ajut per a subministraments bàsics).

Els ajuts vehiculats per la Generalitat destinats als treballadors/es de la cultura (ajut puntual de 750 € i ajut per subministraments bàsics) tributen a la declaració anual de l’IRPF.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha comunicat que les ajudes obtingudes de les diferents administracions públiques (Generalitat, Ajuntament, Diputació, etc.) per la pandèmia de la COVID-19 tributen a la declaració anual de l’IRPF per l’exercici 2020.

En un primer moment, la Generalitat de Catalunya va comunicar que aquestes ajudes estaven exemptes de tributar en virtut de l’article 7.Y de la Llei 35/2006, de 28 de novembre. Finalment, però, l’AEAT ha comunicat que els esmentat ajuts per la COVID-19 tributen. Per tant, els ajuts de la Generalitat destinats als treballadors/es de la cultura (ajut puntual de 750 € i ajut per subministraments bàsics) s’han d’incloure a la declaració anual de la Renda per l’exercici 2020.


Si ja he presentat la declaració anual de la Renda com es pot modificar?

En aquest enllaç s’explica pas a pas com realitzar la modificació de la renda.


Si l’ajut s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, en quin exercici he de declarar la quantia percebuda?

Es segueix el criteri de meritació, per tant, la quantia percebuda s’haurà de declarar a l’exercici 2020.


o AJUTS VEHICULATS PER LA GENERALITAT DESTINATS A PERSONES FÍSIQUES DONADES D’ALTA AL RÈGIM ESPECIAL DEL TREBALLADOR AUTÒNOM (RETA)


En quin concepte es declara la quantia percebuda?

En aquest cas, a diferència del que succeeix amb la prestació per cessament d’activitat estatal, la quantia percebuda es declararà com a activitat econòmica.


En quina casella s’ha de declarar?

Si es declara per mòduls, a la casella “d’altres percepcions empresarials”.

Si es declara per estimació directa, a la casella immediatament posterior a la casella que correspongui als ingressos ordinaris.


Si l’ajut s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, en quin exercici s’ha de declarar la quantia percebuda?

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de meritació: la quantia es declararà en l’exercici en el qual s’hagi concedit l’ajut.

Seguint l’exemple de l’enunciat, a la declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2020.

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de caixa: la quantia es declararà en l’exercici en el qual es percebi efectivament la quantia. Seguint l’exemple de l’enunciat, a la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2021.


o SUBVENCIONS


Les subvencions només estan exemptes de tributar quan així ho disposen les bases de manera expressa. Per tant, primer de tot, s’haurà de comprovar a les bases si es tracta d’una subvenció exempta de tributació.

En cas que no estiguin exemptes, si la beneficiària és una persona donada d’alta al RETA, les quanties percebudes tributaran a la declaració anual de la Renda anual com a activitat econòmica.

En aquest cas, tindran la consideració, o bé, de rendiment de la teva activitat econòmica, o bé, de guany patrimonial, depenent de la finalitat a la que es destini l’esmentada subvenció


En quina casella s’ha de declarar?

Si es declara per mòduls, a la casella “d’altres percepcions empresarials”.

Si es declara per estimació directa, a la casella immediatament posterior a la casella que correspongui als ingressos ordinaris.


Si l’ajut s’ha concedit l’any 2020 i es percep la quantia a l’any 2021, en quin exercici s’ha de declarar la quantia percebuda?

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de meritació, a l’exercici de l’any natural en el que s’hagi concedit l’ajut. Seguint l’exemple de l’enunciat, a la declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2020.

En cas que es declarin els ingressos seguint el criteri de caixa, a l’exercici en el que es percebi efectivament la quantia. Seguint l’exemple de l’enunciat, a la declaració anual de la Renda corresponent a l’exercici 2021.


o SUBVENCIÓ PER COMPENSAR LES PÈRDUES PER CANCEL·LACIÓ D'ESPECTACLES I ACTIVITATS CULTURALS AMB MOTIU DE LA COVID-19 VEHICULADA PER L’OSIC


En quin concepte es declara la quantia percebuda?

Si s’ha percebut la part que corresponia de la subvenció en qualitat d’artista que havia de prestar serveis laborals a l’espectacle cancel·lat: en aquest cas, com artista que presta serveis en espectacles públics i que ha d’estar contractada laboralment, encara que finalment no hagués estat donat/da d’alta com a treballador/a per compte aliena perquè el bolo es va suspendre, la quantia percebuda s’hauria de considerar com una indemnització derivada d’una relació laboral i per tant, es declararia a la declaració anual de la Renda com a rendiment del treball.

En aquest supòsit, la quantia percebuda es declararia cobrada a través d’un rebut, no una factura.

En cas que la relació amb la companyia fos mercantil i s’hagués percebut la quantia emetent una factura, la quantia percebuda es declararia com a activitat econòmica.
BENEFICIARI DE L’AJUT: PERSONA JURÍDICA

(associació sense ànim de lucre, societat limitada, cooperativa...)


o AJUTS PERCEBUTS PER L’ESTAT ESPANYOL O LA GENERALITAT DE CATALUNYA.


En cas que tributi, la quantia percebuda es declara com un ingrés més a l’Impost de Societats anual que correspongui a l’exercici en el que s’ha concedit l’ajut.


o SUBVENCIONS PERCEBUDES PER L’ESTAT ESPANYOL O LA GENERALITAT DE CATALUNYA.


Primer de tot, comprovar a les bases si es tracta d’una subvenció exempta de tributació

En cas que tributi, la quantia percebuda es declara com un ingrés més a l’Impost de Societats anual que correspongui a l’exercici en el que s’ha concedit l’ajut.