Què necessites trobar?

COMUNICAT SOBRE LES ESCOLES D'ART DRAMÀTIC, CINEMA, MITJANS AUDIOVISUALS I DOBLATGE

Publicado el 30 de Octubre de 2020

Efectes de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre en les escoles d’ensenyaments artístics (art dramàtic), del cinema i mitjans audiovisuals i doblatge que no imparteixen formació reglada o universitària.

En atenció al disposat a la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada avui al DOGC:


Ensenyaments artístics (art dramàtic)

L’article 12 de l’esmentada Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, estableix la suspensió de les activitats extraescolars que es realitzen fora del centre educatiu exceptuant:

- Les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

- Tanmateix, s’estableix expressament que, a efectes d’aquesta Resolució, els ensenyaments de règim especial reglats, per la seva mateixa naturalesa reglada, no tenen la consideració d’activitat extraescolar.

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) regula els ensenyaments artístics al capítol VI. Pel que respecta a l’ensenyament en art dramàtic, la LOE contempla el Grau Superior en art dramàtic.

Per tant, entenem que la resta de formació en art dramàtic té la consideració de formació no reglada i ha d’aturar la formació presencial per un període de 15 dies.


Formació en cinema i mitjans audiovisuals i en doblatge.

Pel que respecta a la formació en cinema i mitjans audiovisuals i doblatge tindran la consideració de formació reglada regulada a la LOE aquella formació reconeguda com a Formació Professional, segons l’establert al Capítol V de la LOE.

Per tant, les escoles en cinema i mitjans audiovisuals i en doblatge que no imparteixin Formació Professional tindran la consideració de formació no reglada i hauran de suspendre la formació presencial per un període de 15 dies.


Ensenyaments universitaris en cinema i mitjans audiovisuals.

Pel que respecta als ensenyaments universitaris, l’article 13 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, estableix que en l’àmbit de les universitats catalanes tota docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i avaluacions, extremant les mesures de protecció.


Tenint en compte la diversitat de formació que s’imparteix, els afiliats i afiliades us podeu dirigir al Departament Jurídic de l’AADPC a través d'aquest FORMULARI per resoldre els vostres dubtes sobre l’aplicació de l’esmentada Resolució.