Què necessites trobar?

L’AADPC PARTICIPA EN LES REUNIONS PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA INTEGRAL DE TEATRE

Publicado el 22 de Febrero de 2019

Els passats dies 16 i 30 de gener, el grup de treball de Marc Legal del Pla Integral del Teatre de Catalunya (PIT) es va reunir per efectuar una diagnosi del sector teatral des de la vessant jurídica i per efectuar propostes concretes per millorar la situació existent en l’àmbit escènic a Catalunya. L’AADPC representada per la Cristina Calvet, advocada responsable de la Assessoria jurídica de l’entitat, va exposar la realitat dels intèrprets en el desenvolupament de la seva contractació i treball.


A mode de resum relacionem els temes que es varen parlar àmpliament en la primera reunió:

1. Vinculació professional versus contracte laboral: Un dels problemes és que els artistes se’ls fa passar per professionals quan haurien de tenir un contracte laboral. El problema no és de mala regulació del contracte laboral, el problema és que no s’exerceix.

2. Manca de contractes laborals per part de l’ Administració pública: Cal insistir en què l’administració pública hauria de ser la primera que contractés a l’artista laboralment. Són moltes les entitats públiques que no entenen que es pot donar d’alta i baixa en un mateix dia per una actuació.

3. Cooperatives de facturació com a solució a la contractació? No hi ha llei de Cooperatives de Facturació a Catalunya. Existeix tensió entre la solució temporal (contractació temporal encoberta) i cooperatives reals de serveis en el marc de l’economia social. S’ha d’analitzar la normativa de contractació laboral i veure si és l’adequada.

4. Irregularitats en les contractacions: Hi ha contractacions laborals irregulars amb empreses que contracten els artistes per actuacions i no els donen d’alta per assajos.

5. Exigència de compliment de normativa: S’ha de poder exigir el compliment de la normativa (propietat intel·lectual, contractació) per a rebre subvencions. No s’hauria de poder donar subvencions a qui incompleix la llei. S’ha de buscar la manera d’adaptar la llei de subvencions per afavorir el compliment de la normativa.

6. Desconeixement generalitzat de la Llei de propietat intel·lectual i de les regulacions en general per part dels artistes: Cal destacar la importància del context de la normativa que existeix i el que costa aplicar-la. Els artistes, tot i que estan molt implicats, no tenen molt clara la regulació. L’han de conèixer i fer-la seva.

7. Necessitat de posar en valor la negociació dels drets de propietat intel·lectual: L’actor, quan signa el seu contracte de treball, el que negocia és el seu salari, i les condicions. Però no hi ha capacitat de negociar quins drets cedeix, quins no, en quina mesura, de quina manera, ni la capacitat de contemplar que es pot obtenir un rendiment econòmic.

8. Manca de formació complementaria a la formació artística: fiscalitat, legalitat...: Els autors i els actor tenen desconeixement dels seus drets, els estudis als que accedeixen no tenen assignatures de dret laboral i de propietat intel·lectual.


A la següent reunió, es va acordar establir objectius, accions i prioritats vinculades al que també es va parlar i debatre en altres taules pel Pla Integral de Teatre. Van ser aquests, entre altres:

a) Establir mecanismes de control i preventius de la normativa. Control per part de l’administració del compliment de la normativa.

b) Establir mecanismes de coordinació públic/privat: Fent formació, claredat i determinació de les normatives aplicables i plans d’impuls per a la correcta aplicació de la normativa.

c) Normalitzar la contractació laboral dels artistes a tots els nivells de l’administració.

Entenent que existeix una voluntat de canvi i de millorar el sector; el que va resultar de treballar en ambdues reunions, suposa disposar d’unes eines i informacions necessàries per ara passar a la seva implementació a mig termini.