Què necessites trobar?

QUI HA D'ASSUMIR EL COST DE LES PROVES DE DETECCIÓ DE LA COVID-19 A LES ARTS ESCÈNIQUES?

Publicado el 30 de Septiembre de 2021

Per intentar aclarir algunes consultes fetes en relació a les proves COVID-19 d’antígens i PCR, us volem fer saber que, tal i com estableix el Pla de Represa del sector cultural de les Arts Escèniques i Musicals, aprovat pel Comitè̀ Tècnic del Pla PROCICAT en data 21 de setembre de 2020 i actualment en vigor:

La realització d’una prova homologada de detecció de COVID-19 (actualment: Antígens o PCR), amb resultat negatiu, és obligatòria per poder reprendre l’activitat en les arts escèniques. Però tal i com indica el “Pla”, només quan així ho determini el Servei de Prevenció de riscos laborals.

Ara be, qui ha d’assumir el cost d’aquestes proves? En funció del que estableix el propi Pla, i de tota la normativa aplicable en matèria de Prevenció de riscos laborals i Salut laboral, entenem que és l’empresa (el titular de l’activitat en concret) qui ha d’assumir aquest cost.

Així, el propi Pla de Represa, diu literalment:

La garantia de la seguretat i salut dels equips humans de treball és una qüestió de prevenció de riscos laborals que correspon confeccionar i aplicar als titulars de les activitats, i aquests son:

- Els centres, les empreses o les agrupacions de l’àmbit de les arts escèniques i musicals que han de disposar d’un pla de contingència o protocol general de seguretat i salut. Caldrà que es revisin amb protocols i procediments addicionals per adaptar-los a la situació excepcional provocada per la pandèmia.

També cal dir que:

1. L'avaluació de riscos s’ha de fer d’acord al què preveu l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

2. L’autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora, és una excepció, i per tant no pot ser considerada com la pràctica habitual, ja que l’obligació de garantir la seguretat i salut de l’equip de treball correspon al titular de l’activitat, i per tant és qui ha d’asumir el cost (via la seva pròpia Mutua o Asseguradora) dels costos de les proves Covid.

La referència que fa el “Pla de Represa” al “caràcter excepcional, a través d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora, mentre estigui vigent el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19”, ha de ser interpretada com una excepció a la norma (encara que estigui vigent el RDL 8/2020).

És un deure empresarial garantir i assumir la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors en funció dels riscos inherents al treball (articles 14. 1, i 22 LPRL 31/1995, de 8 de novembre; article 4.1 d) i 19 del Estatut dels Treballadors). La situació actual de pandèmia derivada de la Covid-19 és una situació excepcional que obliga a l'empresa a assumir aquestes obligacions, si l'estat de salut del treballador pot constituir un perill per a aquest, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l'empresa, o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat.


INFORME LEGAL COMPLET