Què necessites trobar?

SENTÈNCIA DEL TSJC A LA DEMANDA CONTRA ELS ESTUDIS DE DOBLATGE

Publicado el 29 de Diciembre de 2017

Us facilitem la següent informació relativa a la sentència que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit davant la demanda per conflicte col·lectiu que l’AADPC va presentar contra els estudis de doblatge de Catalunya:


1.- FETS QUE QUEDEN PROVATS A LA SENTÈNCIA:

a) La duració del procés de negociació (més de 8 anys de duració sense lamentablement ser possible acordar un nou Conveni Col·lectiu).

b) La No existència d’un Conveni Col·lectiu d’àmbit superior vigent, al trobar-se el Conveni Col·lectiu Estatal en la mateixa situació que el que ha estat vigent a Catalunya fins al desembre de l’any 2013.

c) El desgast produït per la part social; reconeixent que entre el període 2013-2016 es van produir 12 reunions/negociacions de Conveni col·lectiu a les seus de PIMEC i de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat.

d) La celebració de l'Acte de conciliació col·lectiva prèvia, en data del 16 de maig de 2017, on el mateix es va concloure amb el resultat de “sin acuerdo respecto de todas las empresas comparecientes a excepción de un estudio de doblaje” que va manifestar explicitament estar complint el II Conveni Col·lectiu de treball del sector dels professionals de doblatge de Catalunya (branca artística) en la seva totalitat i en tots els seus termes.


2.- QÜESTIONS QUE QUEDEN FONAMENTADES EN DRET que van ser qüestionades pels Estudis de Doblatge demandats i que el Tribunal va donar la raó al plantejament presentat per part de l’ AADPC:

a) Queda acreditat que tot i que el funcionament d’aquest sector no es materialitza entre una única empresa contractant ni en una plantilla fixa de treballadors comuns que treballen per aquesta; la presentació d’aquesta demanda s’ajusta al que en dret s’entén com a “CONFLICTE COL·LECTIU”. En aquest cas aquest conflicte afecta a moltes empreses (estudis de doblatge) i una plantilla de treballadors artístics (al voltant de 300 a Catalunya) que treballen per a totes elles. Per tant, la referència subjectiva com objectiva del contingut de la demanda s’ajusta plenament a Dret.

b) La legitimitat de l’AADPC per interposar aquesta demanda judicial i exercitar la citada acció col·lectiva.

Es reconeix que l’ AADPC disposa de legitimitat activa sindical i que sense l’AADPC quedaria desvirtuada la representació de la part social que forma part d’aquest sindicat.

Es reconeix per part del Tribunal que l’AADPC no tants sols ha estat qui ha signat i presentat aquesta demanda, sinó que també ha estat present en TOTES les negociacions dirigides a signar i disposar d’un nou Conveni col·lectiu de doblatge. El Tribunal afegeix (sobre el moment de les negociacions) que tant UGT com CCOO (Interlocutors sindicals) reconeixen a l’AADPC una representativitat en el sector, de com a mínim, el 33% dels treballadors. No hi ha dubte sobre la representativitat de l’AADPC en DOBLATGE (branca artística).

c) No es considera insuficient no haver demandat a tots els estudis de doblatge que existeixen a Catalunya. Amb els estudis que apareixen en la demanda es dona sentit i coherència a la demanda per Conflicte col·lectiu. Per tant, les al·legacions efectuades per la part empresarial no s’entenen com apropiades.


3.- ASPECTES QUE DERIVEN D’AQUESTS FETS I QÜESTIONS:

a) És la primera vegada que s’aplica un supòsit de conflicte col·lectiu en DOBLATGE reconeixent explícitament la seva pròpia idiosincràsia i característiques que s’allunyen de la resta de treballadors comuns i inclús també, artístics.

b) Es posa de manifest que aquest sector pateix una discriminació molt greu per falta de normativa.

c) No es pot aplicar un Conveni Col·lectiu que ha expirat.

d) Es reconeix que aquest sector està sense normativa específica de sector.


4.- CONCLUSIONS:

a) Ens trobem davant d'una situació INACABADA. NO FINALITZADA JUDICIALMENT.

b) La Junta ha aprovat la presentació de Recurs de Cassació davant del Tribunal Suprem.

c) Anem pas a pas en pro i benefici del Doblatge a Catalunya.

d) L’ AADPC és l’entitat que pretén donar al Doblatge la disposició d’un Conveni Col·lectiu que habiliti normes mínimes de funcionament LABORALS.