Què necessites trobar?

SUBVENCIONS D'ARTS ESCÈNIQUES

Publicado el 04 de Abril de 2017

Subvencions a produccions de teatre per a un muntatge en concret (empreses)

Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 20 d'abril de 2017

Aquestes subvencions tenen per objecte la concessió de subvencions a projectes de noves produccions de teatre de sala i de carrer per a un muntatge en concret, entenent-se com a tals les que s’estrenin en el període que estableix la base 3.1.a). Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova producció les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

A qui va dirigit

Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les societats civils privades, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre. També s’hi poden presentar les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).


Subvencions per a la infraestructura d'arts escèniques

Termini per sol·licitar l’ajut: fins al 20 d'abril de 2017

Aquesta línia d'ajuts té per objecte la concessió de subvencions per a la millora d'infraestructura o adquisició d'equipament, d'acord amb les modalitats següents:

a ) Empreses d'arts escèniques. S'estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
a.1) Millora d'infraestructura.
a.2) Adquisició d'equipament.

b) Sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. S'estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
b.1) Millora d'infraestructura.
b.2) Adquisició d'equipament.

A qui va dirigit

Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les societats civils privades, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya. També s’hi poden presentar les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).