Què necessites trobar?

NUL·LITAT CONTRACTUAL DE CLÀUSULES ABUSIVES EN DOBLATGE

Publicado el 06 de Febrero de 2019

Alguns estudis de doblatge de Barcelona proporcionen a actors i directors de Doblatge contractes en els que s’inclou una clàusula denominada d’“Incompliment” en la que es fixa quina és la quantitat amb la que l’Actor/Director de doblatge haurà d’indemnitzar a l’Estudi en cas incomplir el que es preveu en el contracte. En aquests moments la xifra que hipotèticament hauria de pagar l’intèrpret a l’Estudi és de 50.000€.

Sobre això creiem oportú deixar constància del següent:

1.- Una clàusula de contracte es considera abusiva quan aquesta contempla únicament avantatges per a l’empresa i en cap cas pel treballador; o quan s’imposen obligacions només pel treballador. També es consideren clàusules contractuals abusives quan es deixa a únic arbitri de l’empresa la interpretació de decidir si el que es contempla en aquesta clàusula ha succeït o no.

2.-Hem de tenir en compte que quan una clàusula es considera abusiva és nul·la. Aquest fet però no implica la cancel·lació de la resta del contracte que, per altra banda, continua vigent.

3.-En els contractes signats entre treballador i empresari on apareixen clàusules abusives, la jurisprudència entén que el treballador és la part més dèbil de la relació laboral i que el seu consentiment no és lliure ni voluntari per complet.

Tanmateix, en el supòsit que un empresari repercuteixi sobre el treballador els danys que aquest li causi a ell o a un tercer en el compliment de les seves funcions, aquest tindrà dret a la indemnització però només en casos d’incompliments dolosos o greument negligents. En l’àmbit laboral és necessari que l’ incompliment sigui dolós o que la culpa sigui “greu, qualificada i d’entitat suficient” perquè doni lloc a la indemnització.

És a dir, no tot error, equivocació, i oblit del treballador donarà lloc a la indemnització de danys i perjudicis que esdevingui el seu actuar. Per tant, en aquests casos, valorarem en funció de les circumstàncies de cada cas el grau de desatenció de les mesures i atenció exigible al treballador.

El tribunal suprem manté que és necessari (perquè l’empresa reclami quantitats en concepte d’indemnització per danys i perjudicis) que en l’àmbit laboral existeixi la presència d’un incompliment dolós o que la negligència sigui molt greu, doncs per negligències de menor envergadura l’ordenament laboral ja disposa d’un règim disciplinari.


Assessoria Jurídica AADPC